POL?SAN Sentetik Tiner

 Sentetik Tiner Mineral terebentin esasl?, sentetik tinerdir. Sentetik boya, astar ve verniklerin inceltilmesinde ve uygulama ara?lar?n?n temizlenmesinde kullan?l?r. MSDSTDSTSE . Ambalaj: 12 kg - 10 kg - 10 L - 2,5 L - 1,5L - 640 ml - 320 ml


Sentetik Tiner
Mineral terebentin esasl?, sentetik tinerdir. Sentetik boya, astar ve verniklerin inceltilmesinde ve uygulama ara?lar?n?n temizlenmesinde kullan?l?r.
MSDSTDSTSE
.
Ambalaj:
12 kg – 10 kg – 10 L – 2,5 L – 1,5L – 640 ml – 320 ml